BCB GESTORS

Escoltem i donem resposta

Àrea Jurídic/Mercantil

El nostre Departament Jurídic Mercantil, aten les seves necessitats empresarials amb l’assessorament que preserva els seus interessos ajustant-se a la legalitat vigent. La tramitació administrativa forma part de la nostra raó d’ésser com a gestoria administrativa.

Els Nostres Serveis

 • La fiscalitat patrimonial i successòria dels patrimonis personals i familiars
 • Declaració d’incapacitat.
 • Constitució de Tuteles, Inventaris i rendició o retiment de Comptes.
 • Autorització judicial per venda de béns de menor/incapaç.
 • Prolongació de la Pàtria Potestat en casos d’incapacitat d’un menor.
 • Successions
 • Testaments i les seves modificacions.
 • Pactes successoris
 • Declaració de Hereus “Abintestato”
 • Acceptació, renúncia, partició i liquidació de drets hereditaris.
 • Tramitació integral d’herències.
 • Reestructuració empresarial i constitució de Societats Holding.
 • Regulació de les relacions socis-societat (estatuts, pactes extraestatutaris, etc.).
 • Obtenció de beneficis fiscals de les empreses familiars: exempció en l’impost sobre el patrimoni i reduccions en l’impost de societats i donacions.
 • Planificació successòria, tant hereditària com per donació.
 • Assessorament, organització, seguiment i control de l’estructura patrimonial.
 • Planificació fiscal de l’empresa familiar.
 • Planificació dels aspects jurídics / fiscals de la successió.
 • Assessorament i reestructuració de grups empresarials familiars.
 • Assessorament mercantil i fiscal en la transmissió de l’empresa.
 • Planificació del canvi generacional en la titularitat de l’empresa.
 • Disseny i execució de protocols familiars.
 • Comprobació de valors, comprovacions limitades, atenció de comunicacions i requeriments tributaris.
 • Presentació d’al.legacions i recursos davant l’Administració Tributària.
 • Gestió d’ajornaments, fraccionaments, impugnació d’embargaments.
 • Assessorament fiscal i assistència integral en procediments de gestió, recaudació i inspecció tributària.
 • Assistència integral en procediments sancionadors tributaris.
 • Assesorament fiscal i legal en procediments de derivació de responsabilitat tributària.
 • Assessorament fiscal i legal en procediments de responsabilitat patrimonial de la Administració Tributària.
 • Presentació de reclamacions i recursos davant la Administració, Tribunals econòmic-Administratius i jurisdicció contenciós Administratiu.

BCB Gestors

Maecenas eu placerat ante. Fusce ut neque justo, aliquet enim. In hac habitasse. Platea aumst. Nullam commodo au erat.