Reslucion SLT 1746-2020 adopcion medidas especiales brote covid en Barcelona y alrededores

La mesura ha entrat en vigor el dia  18-07-2020

Activitats d’hoteleria i restauració

En les activitats d’hostaleria i restauració es limita l’aforament a l’interior dels establiments al 50% de

l’autoritzat i el consum s’ha de realitzar sempre en taula. A les terrasses l’aforament serà el resultant d’aplicar

una distància de 2 metres entre taules o grups de taules.

En els establiments hotelers, l’aforament dels espais comuns es limita al 50% de l’aforament autoritzat.

Sempre que sigui possible, s’han d’utilitzar preferiblement servei a domicili i comandes per emportar.

Empreses de serveis i comerç minorista

Les empreses no poden oferir serveis que impliquin un contacte personal proper, tret que sigui un servei

essencial, una emergència o una situació crítica. La prestació s’ha de fer, en la mesura que sigui possible,

sense contacte físic amb els clients.

L’activitat comercial s’ha de fer, també, en la mesura que sigui possible, sense contacte físic amb els clients,

per exemple, mitjançant comandes telefòniques o en línia i el lliurament mitjançant recollida a la porta o al

cotxe, inclòs el menjar preparat. Aquests establiments han d’extremar les mesures higièniques, de prevenció i

de seguretat establertes per fer front a la COVID-19.

Se suspèn l’obertura al públic d’equipaments culturals com ara arxius, de locals i establiments on es

desenvolupen espectacles públics, com ara teatres, cinemes i esdeveniments esportius, activitats lúdiques,

recreatives, parcs d’atraccions i parcs recreatius infantils en recintes tancats, activitats esportives, com ara

gimnasos, i dels locals i establiments d’oci nocturn, com ara sales de festa i discoteques, i qualsevol altre que

impliqui una interacció d’un nombre important de persones que pertanyen a grups de convivència diferents per

l’increment del risc de transmissió comunitària.