Circular Novetats Mat Laboral Gener 2020

NOVETATS DESTACADES EN MATERIA LABORAL (Resum)

(Entrada en vigor: gener 2020)

NOVETATS GENERALS

PENSIONS – 2020

Límit màxim de pensió pública per 2020: 2.683,34 € mensuals (37.566,76 € anuals).

Increment de les pensions per l’any 2020: 0,9%

BASES DE COTITZACIÓ 2020

Fins l’aprovació d’una nova norma es prorroguen les quanties de Bases de cotització en el règim general que hi havia al 2019:

– La base màxima de cotització es: 4.070,10 €

SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL 2020

Fins l’aprovació d’una nova norma es prorroga la quantia de SMI establerta al 2019 (*)

SMI hora efectivament treballada: 7,04 € (servei de la llar familiar)

SMI diari: 30, €

SMI mensual per 14 pagues: 900 €

SMI mensual amb inclusió de pagues extraordinàries: 1.050 €

SMI anual: 12.600 €

(*) En data 22-01-2020 el govern al costat del agents socials han pactat que l’SMI per a 2020 sigui de 950 € per catorze pagues (pendent de publicació al BOE).

ELABORACIÓ D’UN PLA D’IGUALTAT

Des de la data 07-03-2020, es obligatori disposar d’un Pla d’Igualtat per empreses que comprenguin entre 151 i 250 treballadors.

Per les empreses de mes de 250 treballadors ja es obligatori. Ronda Sant Pere 25 – 08010 Barcelona – 93 304 19 19 – bcb@bcbgestors.com – www.bcbgestors.com

NAIXEMENT, ADOPCIÓ, GUARDA AMB FINALITATS D’ADOPCIO, ACOLLIMENT

Per l’any 2020 s’incrementen les setmanes de permís per:

Naixement (per al progenitor diferent a la mare biològica, anteriorment denominat Paternitat)

12 setmanes

o 4 setmanes de gaudi ininterromputs després del part.

o 8 setmanes restants es poden gaudir per períodes setmanals de forma acumulada o interrompuda.

 Des de la fi de las quatre setmanes obligatòries fins que el fill/a compleixi dotze mesos.

 Es pot gaudir a jornada completa o a jornada parcial (previ acord amb empresa segons determinació reglamentaria).

 La mare biològica pot cedir a l’altre progenitor fins 2 setmanes del període no obligatori.

 El gaudi de las 8 + (2) setmanes restants s’ha de comunicar a l’empresa amb 15 dies d’antelació.

Adopció, guarda amb finalitats d’adopció, acolliment (per a tots dos progenitors)

o 6 setmanes de gaudi obligatori e ininterromput a temps complet, després de resolució judicial o administrativa, par a cada progenitor.

o 16 setmanes voluntàries dins els dotze mesos següents a la resolució judicial, para compartir entre tots dos:

 Com a màxim un progenitor pot gaudir de 10 setmanes voluntàries, restant sis per l’altre progenitor.

 Les setmanes s’han de gaudir ininterrompudament.

AUTÒNOMS

TIPUS DE COTITZACIÓ

En relació a l’obligació de cotitzar per totes las contingències, es fixen nous percentatges de cotització:

Per l’any 2020

– Contingències comunes: 28,3%

– Contingències professionals: 1,1%

– Cessament d’Activitat: 0,8%

– Formació Professional: 0,1%

– TOTAL: 30,3% (al 2019 era un 30%)

BASES DE COTITZACIÓ D’AUTÒNOMS

Fins l’aprovació d’una nova norma es prorroguen les bases establertes per al 2019

– Base màxima: 4.070,10 €

– Base mínima: 944,40 €(quota normal: 286,15 €

– Base mínima majors de 48 anys: 1.018,50 €

– Base màxima majors de 48 anys: 2.077,80 €

– Base mínima per a membres de societats mercantils: 1.214,10 €(quota: 367,87 €

Ronda Sant Pere 25 – 08010 Barcelona – 93 304 19 19 – bcb@bcbgestors.com – www.bcbgestors.com

EMPLEATS DE LA LLAR

BASES I TRAMS

Fins l’aprovació d’una nova norma es prorroguen els trams i les bases de cotització establertes a l’any 2019 TRAM RETRIBUCIÓ

MENSUAL

BASE DE

COTITZACIÓ 2019

MÀXIM HORES TREBALL
1 Fins 240 206,00 34
2 Des de 240,01 fins 375,00 340,00 53
3 Des de 375,01 fins 510,00 474,00 72
4 Des de 510,01 fins 645,00 608,00 92
5 Des de 645,01 fins 780,00 743,00 111
6 Des de 780,01 fins 914,00 877,00 130
7 Des de 914,01 fins 1.050,00 1.050,00 160
8 Des de 1.050,01 fins 1.144,00 1.097,00 160
9 Des de 1.144,01 fins 1.294,00 1.232,00 160
10 Des de 1.294,01 Retribució mes 160