Àrea Fiscal i Contable

BCB Gestors

Àrea Fiscal

El nostre Departament Fiscal li ofereix assessorament en aquest àmbit a la seva empresa, qualsevulla que sigui la seva forma jurídica, societat o autònom, des del mateix moment en que inicïi el seu negoci.

 • Anàlisi i assesorament sobre la millor opció per constituir la seva empresa
 • Informació i assessorament sobre la fiscalitat aplicable al seu negoci
 • Gestió i presentació de declaracions periòdiques (IVA, IRPF)
 • Altes, baixes i modificacions censals
 • Impost sobre Societats
 • Tributació Autonòmica
 • Tributs Locals
 • Assessorament de la tributació en operacions amb la UE i països tercers
 • Gestió de les NEO (Notificacions Electròniques Obligatòries).
 • Representació davant l’Administració Tributària tant en via de Gestió com de Inspecció, Hisendes Locals i altres organismes públics
 • Optimització de la tributació de l’empresa
 • Informació sobre modificacions normatives que afecten a la seva empresa

Àrea Comptable

El departament li ofereix solucions ajustades a les seves necessitats per cumplir amb la normativa comptable, fiscal i mercantil. A més, podrá conèixer l’evolució del seu negoci amb la periodicitat que necessiti.

 • Confecció de la comptabilitat a partir dels documents originals aportats i elaboració d’informes periòdics i a demanda
 • Assessorament per la millor portança de la comptabilitat des de la seva pròpia empresa y anàlisi de les dades processades pel client
 • Possibilitat d’implementar programa comptable específic que ens permet tenir accès en línea a les dades incorporades per l’empresa
 • Legalització de libres comptables i dipòsit de Comptes Anuals