Barcelona, abril 2018

Com cada any, ens posem en contacte amb Vostè per comuncar-li que el termini de presentació de la Declaració de Renda de l’exercici 2017 s’inicia el proper dia 4 d’abril i finalitza el dia 27 de juny per les declaracions a ingressar per domiciliació bancària i el 2 de juliol per les restants.

Així mateix hauran de presentar la Declaració de Patrimoni, en els terminis anteriorment citats, aquells contribuents que reuneixin els requisits que obliguen a la seva presentación

Amb aquesta finalitat, procedirem a obtenir de les seves dades fiscals, i per tant ja pot trucar-nos al telèfon 93 304 19 19 (3 renta) per demanar dia i hora de visita amb el seu assessor.

Li aconsellem que NO ESPERI ALS ÚLTIMS DIES, amb l’objectiu de disposar de temps suficient per a l’estudi i confecció de la declaració i evitar les presses d’última hora.

Al revers li indiquem els principals documents que serán necessaris i que no ha d’oblidar a l’hora de reunir la seva documentació.

Així mateix l’informem que les plataformes col·laboratives que mitjancen en la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques, han d’informar trimestralment a l’Agència Tributària de totes les operacions en què intervinguin a partir del 01-01-2018, facilitant les dades de l’immoble, del cedent i cessionari i l’import convingut per a cada cessió.

Tot esperant la seva visita, rebi les nostres salutacions.

 • Dades d’identificació: DNI, NIF, dades familiars, etc.
 • Carnet de família nombrosa, si escau
 • Certificat de rendiments del treball (assalariats).
 • Certificat de prestacions i retencions (pensions i atur).
 • IBI de tots els inmobles i escriptura dels adquirits o alienats al 2017.
 • Import cobrat per immobles llogats i pagaments realitzats pels mateixos.
 • Certificat de retencions dels locals llogats.
 • Certificat de comptes, valors i fons dipositats en entitats bancàries.
 • Justificant de vendes d’accions i participacions socials i la seva data i valor de compra.
 • Escriptura d’acceptació d’herències otorgades en 2017.
 • Llibres comptables i declaracions models 130 ó 131, 390 i 190, si no ens té encomanada la gestió. (empresaris i professionals).
 • Certificat de retenció de professionals.
 • Declaració model 184 i/o certificat de rendiments imputats de Comunitats de Béns o Societats Civils que no ens tingui encomanada la gestió.
 • Justificant d’aportacions a plans de pensions.
 • Justificant dels pagaments per compra o adequació a minusvàlids de la vivenda habitual si s’ha desgravat en anys anteriors.
 • Rebuts de donatius a entitats benèfiques.
 • Rebuts de donacions i quotes a Partits Polítics.
 • Rebuts de lloguer de la vivenda habitual si té dret a deduir.
 • Justificants de cobrament de subvencions (per compra de vehicles pla MOVE, lloguer, compra o rehabilitació de vivendes,etc.).
 • Pagaments realitzats per pensions compensatòries o d’aliments