Circular-resum de la Llei 6/2018 – Pressupostos Generals de l’Estat 2018

(Publicat al B.O.E. de 04-07-2018)

NOVEDATS A DESTACAR EN MATÈRIA DE COTITZACIONS A LA SEGURETAT SOCIAL

Bases de cotització d’autònoms (a partir de 01-08-2018)

 • Base mínima de cotització: 932,70 € (fins 31-07-2018 ha sigut de 919,80 €).
 • Base màxima de cotització autònoms de 48 anys o més que siguin noves altes: 2.052,00 € (fins 31-07-2018 ha sigut de 2.023,50 €).
 • Base mínima de cotització autònoms de 48 anys o més que siguin noves altes: 1.005,90 € (fins 31-07-2018 ha sigut de 992,10 €).

Base màxima de cotització a la seguretat social (a partir de 01-08-2018)

 • Base màxima mensual: 3.803,70 € (fins 31-07-2018 ha sigut de 3.751,20 €)
 • Base màxima diària: 126,79 € (fins 31-07-2018 ha sigut de 125,04 €)

“Tarifa Plana” d’ocupació autònom en municipis de menys de 5.000 habitants (a partir de 01-08-2018)

S’amplia de 12 a 24 mesos, pels autónomos por cuenta propia, la reducció inicial de cotització consistent en:

 • 50 € mensuals de quota per contingències comuns si s’opta per la base mínima de cotització, durant 24 mesos.
 • O una reducció del 80% e la quota per contingències comunes (inclosa IT) de la base mínima de cotització sobre la quota corresponent si s’opta per una base de cotització superior a la mínima, durant 24 mesos.

 

A més de reunir les condicions necessàries generals per aplicar-se aquesta reducció/bonificació s’ha de complir els seguents:
Requisits específics:

 • Residir i desenvolupar l’activitat en un municipi de menys de 5.000 habitants (segons padró municipal actualitzat a l’inici d’activitat).
 • Estar empadronat en un municipi de menys de 5.000 habitants en el moment de l’alta d’autònoms.
 • El domicili de l’alta d’activitat fiscal ha de correspondre a un municipi de menys de 5.000 habitants.
 • Mantindre l’ alta d’activitat autònoma en el municipi de menys de 5.000 habitants en els dos anys seguents a l’alta d’autònoms.
 • Romandre empadronat en el mateix municipi en els quatre anys seguents a l’alta d’autònoms.

Si no es compleixen els requisits s’ha de tornar les quantitats deixades d’ingressar per l’aplicació d’aquesta reducció, a partir del primer dia del mes seguent en que s’acrediti l’incompliment.

També és d’aplicació aquesta reducció de cotització (amb els mateixos requisits) per ocupació d’autònom en municipis de menys de 5.000 habitants per a persones amb discapacitat, víctimes de violència de gènere i víctimes de terrorisme.

Bonificació per canvi de lloc de treball

Es prorroga la bonificació del 50% d’aportació empresarial per contingències comuns en:

 • Treballadores en risc durant l’embaràs i risc durant la lactància natural que siguin destinades a un lloc de treball o funció diferent i compatible amb el seu estat.
 • Treballadors/es als que per raó d’enfermetat professional se’ls canvia de lloc de treball, o desenvolupen un lloc de treball compatible amb el seu estat en una altra empresa.

Bonificació prolongació activitat de treballadors fixes discontinus en sector turisme, comerç i hosteleria vinculats a l’activitat turística

Es prorroga la bonificació en la cotització per prolongació d’activitat els mesos de febrer, març i novembre en activitats de turisme, comerç i hosteleria vinculats al turisme pels treballadors amb contractes fixes discontinus.

 

NOVETATS A DESTACAR EN MATÈRIA DE PENSIONS I PRESTACIONS

Increment addicional de les Pensions

A més del 0,25% d’increment en les pensions s’afegeix un increment addicional del 1,35% a totes les pensions contributives abonades pel sistema de la seguretat social i de les pensions de classes pasives de l’Estat.

A més del 0,25% d’increment, s’afegeix un increment addicional del 2,75% a les quanties mínimes, màximes i al límit d’ingressos (pel reconeixement del compliment a mínims) de les pensions contributives del sistema de la seguretat social i de les pensions de classes passives de l’Estat.

Límit màxim de pensió pública per 2018: 2.614,96 € mensuals (36.609,44 € anuals)
Límit d’ingressos pel reconeixement de complements econòmics per mínims en pensions del sistema de seguretat social per 2018:

 • Sense cònjuge a càrrec: 7.347,99 €
 • Amb cònjuge a càrrec: 8.571,51 €

Factor de Sostenibilitat

L’entrada en vigor del Factor de Sostenibilitat es condiciona a l’assoliment d’un acord en el sinus de la comissió del Pacte de Toledo sobre mesures necessàries per garantitzar la sostenibilitat del sistema.
No obstant si no s’assoleix un acord, l’entrada en vigor es produirà en una data no posterior a 01-01-2023 (Anteriorment tenia prevista la seva entrada en vigor en data 01-01-2019).

Permís i prestació econòmica per Paternitat

S’estableix en cinc setmanes el permís per paternitat (abans era de quatre setmanes).
Les primeres quatre setmanes de permís són de gaudi ininterromput, i la última setmana es pot disfrutar, previ acord entre empresari i treballador, de forma independent en un altre moment dins dels nou mesos seguents a la data del naixement del fill, resolució judicial (adopció) o decissió administrativa (guarda amb finalitat d’adopció). L’acord s’adoptarà a l’inici del permís.

Increment % base reguladora en pensió de viudetat (a partir de 01-08-2018)

S’estableix en un 56% (fins 31-07-2018 ha sigut del 52%) de la base reguladora l’import de la pensió de viudetat a favor dels pensionistes majors de 65 anys que no perceben una altra pensió pública.
(A partir del 01-01-2019 s’incrementa al 60%).

 

NOVETATS A DESTACAR EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA

Modificacions en la Llei del I.R.P.F. per l’exercici 2018 i seguentss

 1. S’incrementa la reducció per obtenció de rendiments del treball, només en cas de que l’impost s’acrediti a partir de 5-7-2018 i s’estableix la determinació del tipus de retenció a compte dels rendiments del treball amb motiu de dita reducció.
 2. S’incrementa la deducció per maternitat fins a 1.000 euros addicionals quan el contribuient amb dret a la mateixa,hagués satisfet despeses de custòdia del fill menor de tres anys en guarderies o centres d’educació infantil autoritzats.
  En el període impositiu en que el fill menor compleixi tres anys, l’increment previst en aquest apartat podrà resultar d’aplicació respecte de les despeses incurrides amb posterioritat al compliment de dita edat fins el mes anterior a aquell en el que pugui començar el segon cicle d’educació infantil.
  A aquests efectes s’entendran per despeses de custòdia les quantitats satisfetes a guarderies i centres d’educació infantil per la preinscripció i matricula d’aquests menors, l’assistència, en horari general i ampliat, i l’alimentació, sempre que s’hagin produit per mesos complerts i no tinguessin la consideració de rendiments del treball en espècie exempts per utilització de béns destinats a serveis socials i culturals del personal de l’empresa o prestació de Serveis d’educació als empleats.
 3. S’incrementa fins a 600 euros anuals la deducció per familia nombrosa o per persones amb discapacitat a càrrec, per cada un dels fills que formin part de la familia nombrosa que excedeixi del nombre mínim de fills exigit per què dita familia hagi adquirit la condició de familia nombrosa de categoria general o especial, segons correspongui.
  Tantmateix s’inclou una deducció de fins a 1.200 euros anuals pel cònjuge no separat legalment amb discapacitat, sempre que no tingui rendes anuals, excloses les exemptes, superiors a 8.000 euros ni generi el dret a les deduccions per ascendents o descendents amb discapacitat.
  Per l’any 2018, només prendrà en compte els mesos iniciats amb posterioritat a l’entrada en vigor de la Llei de Pressupostos.
 4. Es modifica en el suposat d’ obligació de no declarar que inclogui les rendes inmobiliàries imputades, rendiments íntegres del capital mobiliari no subjectes a retenció derivats de lletres del Tresor i subvencions per l’adquisició de vivendes de protecció oficial o de preu taxat, si no sobrepassen el límit conjunt de 1.000 euros anuals, afegint a dites rendes els demés guanys patrimonials derivats d’ajudes publiques.
  Tantmateix s’incrementa de 12.000 a 14.000 euros, el límit per no declarar en cas de rendes del treball que procedeixin de més d’un pagador o en els restants suposats previstos en la Llei.
  Per l’any 2.018 i si l’impost s’acredita a partir de 5-7-2018, el limit en lloc de 14.000 euros serà 12.643 euros.
 5.  Es crea una deducció aplicable a les unitats familiars formades per residents fiscals en Estats membres de la Unió Europea (UE) o de l’Espai Econòmic Europeu (EEE) , pel que en els suposats d’unitats familiars a que es refereixi l’art. 82.1 de la Llei, formades per contribuents de l’Impost i per residents en un altre Estat de la UE o del EEE amb el que hi hagi efectiu intercanvi d’informació, els contribuents per aquest impost podràn deduir de la quota íntegra que correspongui a la seva declaració individual, en el seu cas, el resultat de una sèrie d’operacions que s’especifiquen en la Llei.
 6. Respecte a la deducció per inversió en empreses de nova o recent creació, s’eleva del 20% al 30% la quantía de la deducció i de 50.000 a 60.000 euros la base màxima de la mateixa.
 7. Respecte del gravamen especial sobre els premis de determinades loteries i apostes, s’incrementa, a partir de 5-7-2018, l’import exempt de forma gradual, passant de 2.500 euros a 10.000 fins a 31-12-2018, en l’any 2019 serà de 20.000 euros i a partir de 1-1-2020 de 40.000 euros.
 8. La Llei de Pressupostos determina que l’Estat destinarà a subvencionar activitats d’interès general considerades d’interès social, en la forma que reglamentàriament s’estableixi , el 0,7 per cent de la quota íntegra de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de l’exercici 2018 corresponent als contribuents que manifestin expressament la seva voluntat en tal sentit.

 

Modificacions en la Llei de l’Impost de Societats pels períodes impositius que s’inicien a partir del 01-01-2018

 1. Es modifica la reducció de rendes procedents de determinats actius intangibles per adaptar la seva regulació als acords de la UE respecte als règims coneguts com “patent box” i es delimita quines rendes tindran dret a la reducció.
  Tantmateix es modifica la D.T. 20ª sobre règim transitori de la reducció d’ingressos procedents de determinats intangibles del contribuent disponibles amb anterioritat a 1-7-2016.
 2. Es modifica la deducció per inversions en produccions cinematogràfiques, sèries audiovisuals i espectacles en viu d’arts escèniques i musicals.
 3. S’estableix que en el cas del dret a la conversió d’actius per impost diferit en crèdit exigible en front a l’Administració tributària al que es refereix l’article 130 d’aquesta Llei, l’Administració tributària podrà comprovar qualsevulla de les circumstàncies determinants de dita conversió, en particular les pèrdues comptables.
 4. Es modifica la norma que regula els pagaments fraccionats a compte de l’impost, incloent que les entitats que tributen als tipus de gravamen del 1 y 0%, incluides les SOCIMI, no estan obligades a realitzar pagaments fraccionats mínims. Tantmateix, respecte dels pagaments fraccionats que el termini de declaració comenci a partir del 5-7-2018, també s’exceptua d’aquest obligació a les entitats de capital risc.

 

Modificacions en la Llei de l’IVA

 1.  Amb efectes des de 1-1-2019, queden fora de l’exempció relativa als serveis prestats directament a favor dels seus membres, per unions, agrupacions o entitats autònomes, incloses les Agrupacions d’Interès Econòmic, les activitats exemptes a que es refereix l’art. 20.U. 16è, 17è, 18è, 19è, 20è, 22è, 23è, 26è i 28è, pel que l’exempció només s’aplicarà a activitats d’interès general exemptes com assistència sanitària, assistència social o educació entre altres.
 2. Es suprimeix, amb efectes des de 5-7-2018 i respecte de l’exempció a l’exportació de béns, que la quantía de l’entrega hagi d’ésser superior a 90 euros, impostos inclosos, pel reemborsament de l’Impost suportat en l’adquisició. 
 3. Amb efectes des de 5-7-2018, s’inclou en l’ exempció dels transports de passatgers i equipatges per via marítima i aèria, procedent o amb destinació a un port o aeroport situat fora de l’àmbit espaial de l’impost, els transports per via aèria amparats per un únic títol de transport que inclogui vols de connexió aèria. 
 4. Amb efectes des de 5-7-2018, es redueix del 21% al 10% el tipus de IVA de l’entrada a sales cinematogràfiques i s’amplia l’aplicació del tipus del 4% als Serveis de teleassistència, ajuda a domicili, centre de dia i de nit i atenció residencial a persones en situació de dependència, quan es concedeixi una prestació econòmica que cubreixi més del 10% del preu en lloc del 75%. 
 5. Amb efectes des de 1-1-2019, es modifiquen les regles de localització dels serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i dels manllevats per via electrònica, per evitar les càrregues administratives que suposa a les micro empreses establertes en un únic Estat membre que presten aquests serveis de forma ocasional a consumidors finals d’altres Estats membres, tindre de tributar en l’Estat on resideix el consumidor.Per tal motiu s’estableix que si l’import total, IVA exclòs, dels serveis prestats a consumidors finals d’altres Estats membres, no arriba als 10.000 euros, aquestes prestacions de Serveis es localitzaran a l’Estat del prestador. No obstant, el prestador podrà optar per tributar a través del règim de mini finestreta única (MOSS) en l’Estat membre on estigui identificat en els restants supòsits indicats a continuació:

  a) Que el prestador està establert en més d’un Estat membre.
  b) Que estant establert en un únic Estat membre, superi el llindar anual dels 10.000 euros, IVA exclòs, per Serveis prestats a consumidors finals d’altres Estats membres.
  c) Que no superant el citat llindar, opti per declarar voluntàriament en l’Estat membre de residència del destinatari del servei.
  Tantmateix, per afavorir el compliment de les seves obligacions i poder acollir-se als sistemes simplificats de finestreta única, als prestadors d’aquests Serveis que no estiguin establerts en la Comunitat, però que es trobin registrats a efectes de IVA en un Estat membre, se’ls permeti utilizar el règim especial aplicable pels no establerts en la Comunitat.

 

Impost de Patrimoni

S’estableix la seva aplicació en l’any 2018, posposant la bonificació del 100% a partir de 1-1-2019.

Modificacions en la Llei de l’Impost d’Activitats Econòmiques

Amb efectes des de 5-7-2018, es modifiquen els seguents epígrafs del IAE:

 • 251.3 Fabricació de productes químics inorgànics (inclou la fabricació de gasos industrials, excepte gasos comprimits).
 • 253.1  Fabricació de gasos comprimits i d’anhídrid carbònic solidificat (gel sec).
 • 847 Serveis integrals de correus i telecomunicacions.

Tantmateix es modifica la Regla 4ª de l’Instrucció per l’aplicació de les Tarifes, sobre servei combinat de retirada d’efectiu i pagament pels béns o Serveis adquirits (servei de “cashback”).

 

ALTRES NOVETATS

Interès legal del diner

 • 3 % per l’any 2018.

Interès de demora

 • 3,75 % per l’any 2018.

Indicador Públic de Renda d’ Efectes Múltiples (IPREM)

 • Diari 2018: 17,93 €
 • Mensual 2018: 537,84 €
 • Anual 2018: 6.454,03 €
 • Supòsit de substitució de SMI per IPREM: 7.519,59 €

 

Atentament,
Barcelona, julioL de 2018.