Com cada any, ens posem en contacte amb vostè per comunicar-li que el termini per poder confeccionar la Declaració de Renda de l’exercici 2018 s’inicia el dia 2 d’abril i el termini de presentació finalitza el 26 de juny per a les declaracions a ingressar per domiciliació bancària i l’1 de juliol per a les restants.

Si es reuneixen la resta de  els requisits que obliguen a la seva presentació, haurà de presentar la Declaració de Patrimoni, en els terminis anteriorment indicats.

Amb aquesta finalitat, farem l’obtenció de les seves dades fiscals, de manera que ja pot trucar-nos al telèfon 93 304 19 19 (3 renda) per demanar dia i hora de visita amb el seu assessor, recordi que ens haurà de facilitar la “data de caducitat” dels DNI de tots els declarants, per obtenir les dades fiscals a Hisenda. Tingui els DNI a mà, quan ens truqui, per demanar cita.

Li aconsellem que NO ESPERI ALS ÚLTIMS DIES, amb l’objectiu de disposar de temps suficient per a l’estudi i confecció de la seva declaració i evitar les presses d’última hora.

Al revers li indiquem les dades i documents que seran necessaries i que no ha d’oblidar a l’hora de reunir la seva documentació.

Donada l’absència a les dades fiscals descarregades de l’AEAT de determinada informació referida a vendes de fons d’inversió i drets de subscripció, caldrà que ens aporti els certificats emesos per les entitats bancàries sobre rendiments i patrimoni.

Les novetats a la declaració de l’exercici 2018 són les següents:

1r S’ha d’informar el NIF dels arrendataris de pisos i locals llogats

2n No tributació de les prestacions per maternitat o paternitat

3r Increment de la deducció per maternitat per satisfer despeses de guarderia

4t Increment de la deducció per família nombrosa per fills que excedeixin del mínim

5è Nova deducció per cònjuge amb discapacitat a càrrec 

Així mateix, l’informem que a partir del 01-01-2018, les plataformes col·laboratives que mitjancen en la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques, han d’informar trimestralment a l’Agència Tributària de totes les operacions en què intervinguin, facilitant les dades del immoble, del cedent i cessionari i l’import convingut per a cada cessió.

 • Dades d’identificació: NIF, dades familiars, minusvalideses, etc.
 • Carnet de família nombrosa, si escau.
 • Certificat de rendiments del treball (Assalariats).
 • Certificat de prestacions i retencions (pensions i atur).
 • IBI de tots els immobles i escriptura dels adquirits i / o alienats en 2018.
 • Import cobrat per immobles llogats i pagaments realitzats pels mateixos.
 • NIF dels arrendataris dels pisos i locals llogats.
 • Certificat de retencions dels locals llogats.
 • Certificat de comptes, valors i fons dipositats en entitats bancàries.
 • Justificant de vendes d’accions i participacions socials i la seva data i valor de compra.
 • Escriptura d’acceptació d’herències atorgades en 2018.
 • Llibres comptables i declaracions models 130 o 131, 390 i 190, si no ens en té encomanada la gestió. (Empresaris i professionals).
 • Escriptura d’acceptació d’herències atorgades en 2018.
 • Llibres comptables i declaracions models 130 o 131, 390 i 190, si no ens té encomanada la gestió. (Empresaris i professionals).
 • Certificat de retenció de professionals.
 • Declaració model 184 i / o certificat de rendiments imputats de Comunitat de Béns o Societats Civils que no ens en tingui encomanada la seva gestió.
 • Justificant d’aportacions a plans de pensions.
 • Justificant dels pagaments per compra o adequació a minusvàlids de l’habitatge habitual si s’ha desgravat en anys anteriors.
 • Rebuts de donatius a entitats benèfiques.
 • Rebuts de donacions i quotes a partits polítics.
 • Rebuts de lloguer de l’habitatge habitual si té dret a deduir
 • Justificants de cobrament de subvencions (per lloguer, compra o rehabilitació d’habitatges etc.).
 • Pagaments realitzats per pensions compensatòries o d’aliments.