Cliqueu al link per visualitzar la circular.

Impost sobre la renda de les persones físiques

Impost sobre societats

Impost sobre la renda de no residents

Impost sobre el valor afegit

ITP i AJD

Impost sobre activitats econòmiques (IAE)

Altres novetats tributàries