Mod 720 1-3-2020 CAT – (2)

1 de Març de 2020

 

ASSUMPTE: DECLARACIÓ DE BÉNS I DRETS A L’ESTRANGER MODEL 720

 

La Llei 7/2012 (BOE 30-10-12) va modificar la Llei General Tributària, establint per les persones obligades a presentar la declaració de renda a España com a residents, l’obligació de subministrar a l’Administració Tributària información referent a:

 

  1. Comptes situats a l’estranger.
  2. Títols, actius, valors o drets representatius del capital social, Fons propis o patrimoni de tot tipus d’entitats, o de la cessió a tercers de capitals propis dipositats a l’estranger.
  3. Accions i participacions en institucions d’inversió col.lectiva dipositats a l’estranger.
  4. Assegurances de vida o invalidesa i rendes vitalícies o temporals contractats amb entitats situades a l’estranger.
  5. Béns immobles i drets sobre béns immobles situats a l’estranger.

 

Si a partir del 1-1-2019 és titular d’algun dels indicats béns i drets a l’estranger ha de posar-se en contacte amb el nostre despatx, abans del proper 15 de març, per què l’assessorem arran de la presentació de dita declaració, havent d’aportar la següent documentació necessària per a tal:

 

Informació facilitada per l’entitat bancària dels comptes a l’estranger, en la que hi figuri la seva identificació, el saldo a 31 de desembre de 2019 i el saldo mitjà del 4art trimestre. En el cas d’haver cancel.lat algun compte al 2019, haurà d’indicar-nos la seva data de cancel.lació i el saldo en el moment de dita cancel.lació.

 

-Informació facilitada per l’entitat dipositària a l’estranger dels valors de renda fixe o variable, drets representatius de la participació en tot tipus d’entitats i accions i participacions en institucions d’inversió col.lectiva, amb indicació de número de títols i la seva valoració, incloent els transmesos en el citat exercici 2019, amb indicació del valor a dita data.

 

-Informació de les assegurances de vida o invalidesa en els que figurin com a prenedors i de les rendes temporals o vitalícies en les que figurin com a beneficiaris, contractats com a entitats situades a l’estranger, amb el seu valor de rescat o de capitalització a 31 de desembre de 2019.

 

-Document que acrediti la titularitat sobre béns immobles i drets sobre béns immobles situats a l’estranger, incloent aquells que s’haguessin adquirit o transmès en l’any 2019 amb indicació del seu valor i data d’adquisició o transmissió.

 

Si era titular d’algun dels indicats béns i immobles a l’estranger amb anterioritat a dita data i no ha presentat la Declaració en anys anteriors, tantmateix ens ho ha de comunicar per què l’assessorem arran de la citada obligació i de les conseqüències del imcumpliment de la mateixa, havent d’aportar la documentació indicada referida a l’any de l’inversió si es va realitzar al 2012 o posterior o del 2012 si va ser anterior.

 

 

Rebi una cordial salutació,