Mod 720 1-3-2020 CAT – (1)

1 de Març de 2020
ASSUMPTE: DECLARACIÓ DE BÉNS I DRETS A L’ESTRANGER MODEL 720
Com en anys anteriors i a efectes de procedir, en el seu cas, a la presentació de la declaració
model 720 de béns i immobles a l’estranger corresponent a l’any 2019 haurà d’aportar-nos, abans
del proper día 15 de març, les següents dades referents als citats béns i immobles.
– Informació facilitada per l’entitat bancària dels comptes a l’estranger, el la que figuri la seva
identificació, el saldo a 31 de desembre de 2019 i el saldo mitjà del 4art trimestre. En cas
d’haver cancel.lat algun compte al 2019, haurà d’indicar-nos la data de cancel.lació i el saldo
en el moment de dita cancel.lació.
– Informació facilitada per l’entitat dipositària a l’estranger dels valors de renda fixa o variable,
drets representatius de la participació en tot tipus d’entitats i accions i participacions en
institucions d’inversió col.lectiva, amb indicació del número de títols i la seva valoració, incloent
els transmesos en el citat exercici 2019, amb indicació del valor a dita data.
– Informació de les assegurances de vida o invalidesa en els que figuren com a beneficiaris,
contractats amb entitats situades a l’estranger, amb el seu valor de rescat o de capitalització a
31 de desembre de 2019.
– Document que acrediti la seva titularitat sobre béns immobles i drets sobre béns immobles
situats a l’estranger, incloent aquells que s’haguessin adquirit o transmès a l’any 2019 amb
indicació del seu valor i data d’adquisició o transmissió.
Rebin una cordial salutació.