Circular laboral RDL 18-2020 tema final ERTO

Estimat Client,
El Reial Decret-llei 18/2020 suposa la desvinculació de l’estat d’alarma a la vigència del ERTE provocat per les mesures
implementades per la lluita contra el COVID19.
La progressiva desafecció d’aquesta figura de regulació de l’ocupació a mesura que es van complint diferents fases de
la desescalada durant el estat d’alarma i les empreses incorporen a treballadors de la seva plantilla, implica realitzar
gestions addicionals a les previstes inicialment on només es preveia un cessament de ERTE al finalitzar l’estat
d’alarma.
Amb aquest nou Reial Decret es situa a les empreses en l’obligació d’anar incorporant parcialment al seu personal.
Això requereix realitzar més gestions i de manera individualitzada en front la Seguretat Social i el SEPE.
Amb la fi d’ajustar els costos al màxim pels nostres clients, emetrem factures d’honoraris d’aquests serveis en
proporció a les persones implicades.
Import d’honoraris derivat de la desafectació de treballadors regulat en el Reial Decret-llei 18/2020 10,00 € per
treballador incorporat al seu lloc de treball des de maig-2020.
En cada cas particular, l’assessor laboral identificarà la forma de desafectació de cada treballador i es facturarà d’acord
amb aquest criteri.
Barcelona, Juny de 2020.