Com cada trimestre, ens posem en contacte amb vostè per informar-lo de les declaracions fiscals que han de formalitzar en el present mes d’abril corresponents al 1er. trimestre 2019 o març 2019 per les grans empreses i la documentació que haurà de facilitar-nos en aquests primers dies del citat mes per la gestió de les que estigués obligat a presentar: 

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT (IVA)

– Declaració de IVA  activitats en Règim Ordinari o General (Mod. 303).

Haurà d’aportar-nos, si es realitza la comptabilitat amb els seus mitjans informàtics, les seguents dades:

 • Base imposable i  IVA repercutit, desglossat per tipus impositius. Recordi indicar separadament els imports esmentats de les factures rectificatives.
 • Base i IVA suportat, desglossat per tipus així com el corresponent a Béns d’inversió.  Així mateix haurà de indicar el imports esmentats de les factures rectificatives.
 • Entregues i adquisicions intracomunitàries de béns i serveis, exportacions i altres operacions exemptes o no subjectes a IVA.
 • També han de considerar que si han rebut factures en el Règim especial del  Criteri de Caixa:
 • Indicar la Base i IVA de totes elles rebudes en el trimestre.
 • Indicar Base i IVA que estiguin pagades en el trimestre.

– Declaració recapitulativa de Operacions Intracomunitàries (Mod.349).

– Declaració de IVA d’activitats en mòduls subjectes al Règim Simplificat  (Mod.303).

Haurà d’aportar-nos les factures de compra i venda i venda de béns d’inversió del trimestre i les de despeses corrents.

Si és transportista o taxista, recordar-li  que si adquireix un vehicle nou ha d’aportar-nos la factura de compra per poder sol·licitar la devolució del IVA, dins dels primers 20 dies del mes següent a la data de compra.

Per últim insistir-li en la necessitat de que ens comuniqui immediatament les baixes per malaltia  que afectin a una paralització de la seva activitat.

– Declaracions-Liquidacions no periòdiques (Mod.308 i 309).

Haurà d’aportar-nos, si és un comerciant en recàrrec d’equivalència, les factures de les adquisicions intracomunitàries així com els justificants del IVA satisfet per vendes en règim de viatgers.

Termini de presentació: Domiciliació del pagament dia 16 i la resta dia 22 amb caràcter general, no obstant això aquells contribuents amb domicili fiscal a Catalunya disposaran de termini fins el dia 23 d’ Abril.

PAGAMENTS A COMPTE DEL IMPOST  SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES 

 

 • Retencions de rendiments del treball i de comissionistes, professionals i artistes, (Mod. 111).
 • Haurà de facilitar-nos les factures amb retenció que hagi pagat i no les tinguem nosaltres.
 • Retenció de rendiments del capital mobiliari, (Mod.123).
 • Retencions per locals de lloguer, (Mod. 115).
 • Haurà de facilitar-nos còpia dels rebuts mensuals (gener, febrer i març) o, en el seu defecte, base imposable i import de la retenció.

 

Termini de presentació: Domiciliació del pagament dia 16 i la resta dia 22 amb caràcter general, no obstant això aquells contribuents amb domicili fiscal a Catalunya disposaran de termini fins el dia 23 d’ Abril. 

– Pagament Fraccionat empreses en Estimació Directe Normal (EDN) i Estimació Directa Simplificada (EDS) (Mod. 130).

Haurà d’aportar-nos la documentació comptable del citat trimestre que no tinguem nosaltres o facilitar-nos, si es realitza la comptabilitat amb els seus medis informàtics, les seguents dades:

 • Vendes o ingressos del període.
 • Compres i Despeses del període i adquisició de Béns d’Inversió.
 • Retencions que li hagin practicat.

– Pagament Fraccionat empreses en Estimació Objetiva per Móduls (EOM) (Mod.131).

Haurà d’aportar-nos l’import de les retencions que li hagin practicat.

Termini de presentació: Domiciliació del pagament dia 16 i la resta dia 22 amb caràcter general, no obstant això aquells contribuents amb domicili fiscal a Catalunya disposaran de termini fins el dia 23 d’ Abril.

PAGAMENTS A COMPTE DEL IMPOST SOBRE SOCIETATS. 

– Pagament Fraccionat a compte del Impost  de Societats (Mod. 202 i 222).

Termini de presentació: Domiciliació del pagament dia 16 i la resta dia 22 amb caràcter general, no obstant això aquells contribuents amb domicil fiscal a Catalunya disposaran de termini fins el dia 23 d’ Abril.