IMPOST SOBRE ACTIUS NO PRODUCTIUS DE LES PERSONES JURÍDIQUES (IANP)
L’ IANP és un nou impost de caràcter autonòmic que s’ aplica en tot el territori de Catalunya i grava de manera progressiva els actius no productius de què són titulars les persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni separat susceptible d’imposició.
Per determinar la tributació que se’n pot derivar cal tenir en compte els següents aspectes:
Els actius no productius subjectes a l’ impost són:
• béns immobles
• vehicles de motor amb potència superior a 200 cavalls
• embarcacions de lleure
• aeronaus
• objectes d’art i antiguitats amb valor superior al que fixi la Llei del patrimoni històric
• joies.
El concepte de tinença no és equivalent al de propietat, sinó que és extensible a altres drets reals com el de superfície, el d’usdefruit o el d’ús.
Es consideren situats a Catalunya:
• Els béns immobles radicats en aquest territori.
• Els béns mobles (embarcacions, aeronaus, vehicles, etc.) la tinença dels quals correspongui als contribuents de l’impost (amb domicili fiscal a Catalunya).
Es consideren actius no productius:
a. ACTIUS CEDITS GRATUÏTAMENT als propietaris, socis o partícips del subjecte passiu o persones vinculades, directament o per mitjà d’entitats participades, i que els destinen totalment o parcialment per a l’ús propi o l’aprofitament privat, tret que la seva cessió constitueixi un rendiment en espècie que tributi en l’IRPF com a tal.
b. CESSIÓ ONEROSA: Són improductius els actius dels quals se´n cedeix l’ús mitjançant preu als propietaris, socis i partícips del subjecte passiu o a persones vinculades o a entitats participades per qualsevol d’ells, per a ésser destinat totalment o parcialment a usos o aprofitaments privats, llevat que els propietaris, socis o partícips, per a obtenir la cessió del bé:
• satisfacin el preu de mercat,
• treballin de manera efectiva a la societat, i
• percebin per això una retribució d’import superior al preu de cessió
Es consideren productius els actius que són arrendats a preu de mercat als propietaris, socis o partícips, si són destinats a l’exercici d’una activitat econòmica.
c. ACTIUS NO AFECTES A L’ACTIVITAT ECONÒMICA: En aquest sentit s’entén que són actius afectes a una activitat econòmica els que, com a factor o mitjà de producció, s’utilitzen en l’explotació de l’activitat econòmica del subjecte passiu.
Queden exclosos de tributació els actius no afectes a l’ activitat econòmica amb preu d’adquisició que no superi l’import dels beneficis no distribuïts obtinguts per l´entitat (provinents d’activitats econòmiques), amb el límit de l´import dels beneficis obtinguts tant en el mateix any com en els últims 10 anys anteriors.
També queden exclosos de tributació:
• Els que es destinen a la utilització o gaudi pels treballadors no propietaris, no socis o no partícips i que constitueixen rendiment en espècie d’aquests.
• Els que es destinen als serveis econòmics o socioculturals del personal al servei de l’activitat.
Termini de presentació:
De manera excepcional per als anys 2017, 2018 i 2019, s’ha de presentar autoliquidació en el termini que va de l’1 d’octubre al 30 de novembre de 2019. En endavant, i a partir del 2020, l’autoliquidació s’ha de presentar entre els dies 1 i 30 del mes de juny següent a la data de meritació que, de forma general és l’1 de Gener de cada any.
Els nostres assessors es posaran en contacte amb vostè si consideren que la seva companyia està obligada a la presentació d’ aquesta autoliquidació per algun dels exercicis esmentats.
Barcelona, 5 de Novebre de 2.019Circular IANP CAST CAT