Com cada trimestre, ens posem en contacte amb vostè per informar-lo de les declaracions fiscals que han de formalitzar en aquest mes d’octubre, corresponents al 3er. trimestre 2017 o setembre 2017 per grans empreses i la documentació que haurà de facilitar-nos en aquests primers dies del citat mes per la gestió de les que estigués obligat a presentar:

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT (IVA)

Declaració de IVA activitats en Règim Ordinari o General (Mod. 303).

Haurà d’aportar-nos, si es realitza la comptabilitat amb els seus mitjans informàtics, les següents dades:

 • Base imposable i IVA repercutit, desglossat per tipus impositius. A més, han d’indicar separadament l’import de les factures rectificatives.
 • Base i IVA suportat, desglossat per tipus així com el corresponent a Béns d’Inversió. A més, han d’indicar l’import de les factures rectificatives.
 • Lliuraments i adquisicions intracomunitàries de béns i serveis, exportacions i altres operacions exemptes o no subjectes a IVA.
 • També han de considerar que si han rebut factures en el Règim especial del Criteri de Caixa:
  1. 1)  Indicar la Base i IVA de totes aquelles rebudes dins el trimestre.
  2. 2)  Indicar Base i IVA que estiguin pagades dins el trimestre.

Declaració recapitulativa d’ Operacions Intracomunitàries (Mod.349).

Declaració de IVA d’activitats en mòduls subjectes al Règim Simplificat.

Haurà d’aportar-nos les factures de compra i venda de béns d’inversió del trimestre i les de despeses corrents.

Si és transportista o taxista, recordar-li que si adquireix un nou vehicle ha d’aportar-nos la factura de compra per poder sol·licitar la devolució del IVA, dins dels primers 20 dies del mes següent a la data de compra.

Per últim, insistir-li en la necessitat de que ens comuniqui immediatament les baixes per malaltia que donin lloc a una paralització de la seva activitat.

Declaracions-Liquidacions no periòdiques (Mod.308 i 309).

Haurà d’aportar-nos, si és un comerciant en recàrrec d’equivalència, les factures de les adquisicions intracomunitàries així com els justificants del IVA satisfet per vendes en règim de viatgers.

Termini de presentació periodicitat trimestral: Domiciliació del pagament dia 15 i resta dia 22.

Termini de presentació periodicitat mensual: Domiciliació del pagament dia 25 i resta dia 30.

PAGAMENTS A COMPTE DEL IMPOST DE SOCIETATS

Pagament fraccionat a compte del Impost de Societats (Mod.202 i 222).

Els contribuents que tinguin un import net de la xifra de negocis, en els dotze mesos anteriors a la data en que s’ iniciïn els períodes impositius, sigui com a mínim de deu milions d’ euros estaran obligats a presentar l’ annex de comunicació de dades addicionals a la declaració.

Termini de presentació: Domiciliació del pagament dia 15 i resta dia 22.

PAGAMENTS A COMPTE DEL IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES

 • Retencions de rendiments del treball i de comissionistes, professionals i artistes (Mod. 111). Haurà de facilitar-nos les factures amb retenció que hagi pagat i no tinguem nosaltres.
 • Retenció de rendiments del capital mobiliari (Mod.123).
 • Retencions per locals de lloguer, (Mod. 115). Haurà de facilitar-nos còpia dels rebuts mensuals (juliol, agost i setembre) o en defecte seu, base imposable i import de la retenció.

Termini de presentació: Domiciliació del pagament dia 15 i resta dia 22.

Pagament Fraccionat empreses en Estimació Directe Normal (EDN) i Estimació Directe simplificada (EDS) (Mod. 130).

Haurà d’aportar-nos la documentació comptable del citat trimestre que no tinguem nosaltres o facilitar-nos, si es realitza la comptabilitat amb els seus mitjans informàtics, les següents dades:

 • Vendes o ingressos del període.
 • Compres i Despeses del període i adquisició de Béns d’Inversió.
 • Retencions que li hagin practicat.

Pagament Fraccionat empreses en Estimació Objectiva per Mòduls (EOM) (Mod.131).

Haurà d’aportar-nos l’ import de les retencions que li hagin practicat.

Termini de presentació: Domiciliació del pagament dia 15 i resta dia 22.