Circular 2 trimestre IVA i IS 2020

juliol 2020 2 trimestre 2020 BCB CAT

Juliol, 2020
Apreciat Sr. /a.,
Com cada trimestre, ens posem en contacte amb vostè per informar-lo de les declaracions fiscals
que han de formalitzar en el present mes de juliol corresponents al 2on. trimestre 2020 o juny 2020
per les grans empreses i la documentació que haurà de facilitar-nos en aquests primers dies
del citat mes per la gestió de les que estigués obligat a presentar:
IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT (IVA)
– Declaració de IVA activitats en Règim Ordinari o General (Mod. 303).
Haurà d’aportar-nos, si es realitza la comptabilitat amb els seus mitjans informàtics, les seguents
dades:
• Base imposable i IVA repercutit, desglosat per tipus impositius. Recordi indicar
separadament els imports esmentats de les factures rectificatives.
• Base i IVA soportat, desglosat per tipus així com el corresponent a Béns d’iinversió. Així
mateix haurà de indicar el imports esmentats de les factures rectificatives.
• Entregues i adquisicions intracomunitàries de béns i serveis, exportacions i altres
operacions exemptes o no subjectes a IVA.
• També han de considerar que si han rebut factures en el Règim especial del
Criteri de Caixa:
1) Indicar la Base i IVA de totes elles rebudes en el trimestre.
2) Indicar Base i IVA que estiguin pagades en el trimestre.
– Declaració recapitulativa de Operacions Intracomunitàries (Mod.349).
– Declaració de IVA d’activitats en mòduls subjectes al Règim Simplificat (Mod.303).
Haurà d’aportar-nos les factures de compra i venda i venda de béns d’inversió del trimestre i les
de despeses corrents.
Si és transportista o taxista, recorda-li que si adquireix un vehicle nou ha d’aportar-nos la
factura de compra per poder sol.licitar la devolució del IVA, dins dels primers 20 dies del mes
seguent a la data de compra.
Per últim insistir-li en la necessitat de que ens comuniqui inmediatament les baixes per
enfermetat que afectin a una paralització de la seva activitat.
Ronda Sant Pere, 25 08010 Barcelona Tel.. 93 304 19 19 Fax 93 317 91 45 www.bcbgestors.com Mail:bcb@bcbgestors.com
Aquesta circular i les anteriors novetats publicades son al nostre web
– Declaracions-Liquidacions no periòdiques (Mod.308 i 309).
Haurà d’aportar-nos, si és un comerciant en recàrrec d’equivalència, les factures de les
adquisicions intracomunitàries així com els justificants del IVA satisfet per vendes en règim de
viatgers.
Termini de presentació: Domiciliació del pagament dia 15 i la resta dia 20.
IMPOST DE SOCIETATS
Declaració del Impost de Societats (mod.200).
Termini de presentació: Dins dels 25 dies naturals seguents als sis mesos posteriors a la
conclusió del període impositiu. Termini de presentació per societats que el període impositiu
acaba el 31 de desembre: Domiciliació del pagament dia 22 i la resta el dia 27.
DIPOSIT DE COMPTES ANUALS SOCIETATS EN EL REGISTRE MERCANTIL
Termini de presentació: Dins dels 30 dies naturals seguents a la celebració de la Junta General
Ordinària, essent la data límit per la seva celebració el dia 30 de juny.
PAGAMENTS A COMPTE DEL IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES
– Retencions de rendiments del treball i de comissionistes, professionals i artistes, (Mod.
111).
❖ Haurà de facilitar-nos les factures amb retenció que hagi pagat i no les tinguem
nosaltres.
– Retenció de rendiments del capital mobiliari, (Mod.123).
– Retencions per locals de lloguer, (Mod. 115).
❖ Haurà de facilitar-nos còpia dels rebuts mensuals (abril, maig i juny) o, en el seu
defecte, base imposable i import de la retenció.
Termini de presentació: Domiciliació del pagament dia 15 i la resta dia 20.
– Pagament Fraccionat empreses en Estimació Directe Normal (EDN) i Estimació Directa
Simplificada (EDS) (Mod. 130).
Haurà d’aportar-nos la documentació comptable del citat trimestre que no tinguem nosaltres o
facilitar-nos, si es realitza la comptabilitat amb els seus medis informàtics, les seguents dades:
• Vendes o ingressos del període.
• Compres i Despeses del període i adquisició de Béns d’Inversió.
• Retencions que li hagin practicat.
– Pagament Fraccionat empreses en Estimació Objetiva per Móduls (EOM) (Mod.131).
Haurà d’aportar-nos l’import de les retencions que li hagin practicat.
Termini de presentació: Domiciliació del pagament dia 15 i la resta dia 20.
Cordialment,
BCB GESTORS