Circular 1 trimestre IVA 2020 CAST CAT

Abril 2020.
Apreciat Sr. /a.,
Com cada trimestre, ens posem en contacte amb vostè per informar-lo de les declaracions fiscals que han de formalitzar en el present mes d’abril corresponents al 1er. trimestre 2020 o març 2020 per les grans empreses
Donada la situació excepcional en què ens trobem i per a preservar la salut de tots els nostres empleats, els comuniquem que tot els nostres assessors i la resta del personal continuem desenvolupant l’activitat en la modalitat de teletreball per a poder prestar-los tots els nostres serveis mentre duri aquesta situació. Aquesta circumstància pot suposar una alteració en la forma en què ens faciliten la informació necessària per a la presentació de les declaracions, per la qual cosa ja haurà rebut o rebrà una comunicació del seu assessor per a donar-li indicacions sobre aquest tema.
La documentació que haurà de facilitar-nos:
IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT (IVA)
– Declaració de IVA activitats en Règim Ordinari o General (Mod. 303).
Haurà d’aportar-nos, si es realitza la comptabilitat amb els seus mitjans informàtics, les següents dades:
• Base imposable i IVA repercutit, desglossat per tipus impositius. Recordi indicar separadament els imports esmentats de les factures rectificatives.
• Base i IVA suportat, desglossat per tipus així com el corresponent a Béns d’inversió. Així mateix haurà de indicar el imports esmentats de les factures rectificatives.
• Entregues i adquisicions intracomunitàries de béns i serveis, exportacions i altres operacions exemptes o no subjectes a IVA.
• També han de considerar que si han rebut factures en el Règim especial del Criteri de Caixa:
3) Indicar la Base i IVA de totes elles rebudes en el trimestre.
4) Indicar Base i IVA que estiguin pagades en el trimestre.
– Declaració recapitulativa de Operacions Intracomunitàries (Mod..349).
– Declaració de IVA d’activitats en mòduls subjectes al Règim Simplificat (Mod..303).
Haurà d’aportar-nos les factures de compra i venda i venda de béns d’inversió del trimestre i les de despeses corrents.
Si és transportista o taxista, recordar-li que si adquireix un vehicle nou ha d’aportar-nos la factura de compra per poder sol·licitar la devolució del IVA, dins dels primers 20 dies del mes següent a la data de compra.
Per últim insistir-li en la necessitat de que ens comuniqui immediatament les baixes per malaltia que afectin a una paralització de la seva activitat.
– Declaracions-Liquidacions no periòdiques (Mod..308 i 309).
Haurà d’aportar-nos, si és un comerciant en recàrrec d’equivalència, les factures de les adquisicions intracomunitàries així com els justificants del IVA satisfet per vendes en règim de viatgers.
Termini de presentació: Domiciliació del pagament dia 15 i la resta dia 20 amb caràcter general. Per a les declaracions amb periodicitat mensual domiciliació 25 i resta dia 30.
Ronda Sant Pere 25 – 08010 Barcelona – 93 304 19 19 – bcb@bcbgestors.com – www.bcbgestors.com
PAGAMENTS A COMPTE DEL IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES
– Retencions de rendiments del treball i de comissionistes, professionals i artistes, (Mod. 111).
❖ Haurà de facilitar-nos les factures amb retenció que hagi pagat i no les tinguem nosaltres.
– Retenció de rendiments del capital mobiliari, (Mod. 123).
– Retencions per locals de lloguer, (Mod. 115).
❖ Haurà de facilitar-nos còpia dels rebuts mensuals (gener, febrer i març) o, en el seu defecte, base imposable i import de la retenció.
Termini de presentació: Domiciliació del pagament dia 15 i la resta dia 20 amb caràcter general.
– Pagament Fraccionat empreses en Estimació Directe Normal (EDN) i Estimació Directa Simplificada (EDS) (Mod. 130).
Haurà d’aportar-nos la documentació comptable del citat trimestre que no tinguem nosaltres o facilitar-nos, si es realitza la comptabilitat amb els seus medis informàtics, les següents dades:
• Vendes o ingressos del període.
• Compres i Despeses del període i adquisició de Béns d’Inversió.
• Retencions que li hagin practicat.
– Pagament Fraccionat empreses en Estimació Objectiva per Mòduls (EOM) (Mod.131).
Haurà d’aportar-nos l’import de les retencions que li hagin practicat.
Termini de presentació: Domiciliació del pagament dia 15 i la resta dia 20 amb caràcter general.
PAGAMENTS A COMPTE DEL IMPOST SOBRE SOCIETATS.
– Pagament Fraccionat a compte del Impost de Societats (Mod. 202 i 222).
Termini de presentació: Domiciliació del pagament dia 15 i la resta dia 20 amb caràcter general.
Cordialment,
BCB Gestors