castellano / català
Relació de serveis de l'àrea Mercantil

El nostre departament jurídic mercantil, atén les seves necessitats empresarials amb l' assessorament que preserva els seus interessos ajusten-se a la legalitat vigent. La tramitació administrativa forma part de la nostra essència de ser com gestoria administrativa.

Oferim el següents serveis:

 • Constitució de societats.
 • Negociació i redacció de contractes mercantils.
 • Actuacions judicials en resolucions de contractes i reclamació de danys i perjudicis.
 • Transaccions judicials i extrajudicials en matèria mercantil.
 • Arbitratges en matèria mercantil.
 • Consultes sobre cooperació entre empreses i contractes.
 • Assessorament jurídic a l'empresa i al seus òrgans d'administració.
 • Assistència i assessorament en juntes de socis i accionistes.
 • Transformació, fusió i escissió de societats.
 • Dissolució i liquidació de societats.
 • Procedimients concursals.
 • Negociació i documentació de transmissió d'accions i participacions.
 • Propietat Intelectual: Drets d'autor, contrates d'edició.
 • Propietat Industrial: Marques, patents, know-how.
 • Contrates per l'explotació de nous negocis.
 • Negociació de deutes i compromisos de pagaments.
 • Portar llibres de actes i de llibres de socis.
 • Procediments canviaris.
 • Contractes d'assegurances i negociació d'indemnitzacions amb entitats asseguradores.
 • Assessorament en l'organizació de grups societaris.