castellano / català
Relació de serveis de l'àrea Laboral

Assessorament en matèria laboral i de seguretat social , amb la resolució de forma verbal o escrita, de totes aquelles consultes que se’ns plantegin.

Estudi i revisió laboral de nòmines, contractació i seguretat social de l’empresa.

Estudi i càlculs, sobre els costos del personal de l’empresa.

Anàlisi i informe sobre la situación legal de l’empresa a nivell laboral.

Assessorament de les diferents modalitats de contractació i possibles subvencions i/o bonificacions.

Control i avisos dels venciments de contractes de treball temporals, variacions salarials per antiguetat, categoria laboral/grup professional , actualització de conveni, etc…

Estudi, aplicació i manteniment del Conveni Col.lectiu del sector.

Informació, avisos i circulars informatives de disposicions normatives, així com jurisprudència més important en matèria Laboral i Seguretat Social.

Gestió d’afiliació (alta, baixa i variació) del treballador davant la Tresoreria General de la Seguretat Social (Sistema RED).

Confecció i comunicació telemàtica al SEPE de totes les modalitats de contractes de treball.

Gestió dels parts de baixa, confirmació i alta del I.T.per enfermetat i accident davant les entitats gestores i la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Gestió de relació d’accidents de treball sense baixa mèdica i parts d’accident de treball amb baixa davant les mútues de ATEP (Conta i Delta).

Càlcul i confecció mensual dels rebuts de salari i d’endarreriments per ampliació de conveni col.lectiu.

Càlcul de liquidacions per dimissió del treballador.

Entrega i enviament en qualsevol format dels rebuts de salari en la data assenyalada per l’empresa.

Confecció de la relació de salaris en qualsevol suport per pagar mitjançant transferència bancària.

Gestió i enviament annual del calendari de festes laborals i dies de vacances.

Confecció dels Rebuts de liquidació de quotes de cotització a la Seguretat Social (TC1) i relació nominal de treballadors (TC2).

Gestió d’enviaments dels fitxers CRA.

Confecció de certificats d’empresa per la sol.licitud de prestacions (atur, jubilació, etc.)

Assessorament i gestió dels aplaçaments de quotes davant la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Assessorament i gestió de sol.licitud d’aplaçaments i/o reconeixements de deute davant la AEAT.

Gestió de sol.licitud de devolució d’ingressos indeguts davant la TGSS i la AEAT.

Confecció mensual del resum de costos de nòmina (adaptat a les necessitats de l’empresa) en qualsevol suport.

Confecció trimestral o mensual de la liquidació de retencions a compte pel IRPF i Resum Anual (models 111, 216, 190 i 296).

Confecció de certificats de retencions salarials per la declaració del IRPF.

Gestió d’obertures de còdigs de compte de cotització principal i secundari a la TGSS.

Gestió de comunicació d’obertures de centres de treball davant els departaments de treball de les diferents comunitats autònomes.

Legalitzacions de Llibres de Visita en totes les delegacions provincials de treball.

Gestió i presentació de documents davant les Administracions de la Tresoreria General de la Seguretat Social, Institut Nacional de la Seguretat Social, Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat i delegacions de totes les comunitats autònomes.

Estudi i confecció de cartes de sanció.

Estudis i confecció de cartes de sanció d’acomiadaments disciplinaris.

Estudi i confecció de cartes d’acomiadament per Causes Objectives.

Estudi i confecció de pactes/acorda transaccionals.

Preparació i tramitació complerta d’Expedients de Regulació Temporal de Treball i d’Extensions Colectives.

Confecció d’expedients de modificació substancial de les condicions de treball individual i col.lectiu.

Assistència i representació a la Inspecció de Treball assessorant i preparant la documentació requerida.

Assistència i representació a actes de conciliació administratius (SMAC)

Assistència i representació als Jutjats de lo Social (Magistratura).

Gestió, tramitació i assessorament de Pensions i prestacions de la Seguretat Social:

 • Jubilació
 • Incapacitat Temporal
 • Incapacitat Permanent
 • Viudetat
 • Orfandat
 • Maternitat
 • Paternitat
 • Etc…

Gestió i aasessorament, sobre tràmits i enquadrament correcte en els diferents Règims i sistemes especials de la Seguretat Social:

 • Autònoms
 • Empleats de la Llar
 • Agrari
 • Mar

Gestió i assessorament sobre tràmits de Ciutadans Extrangers i Ciutadans Comunitaris.

Assessorament sobre la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

Gestió de Processos de Selecció de Personal.