castellano / català
Relació de serveis de Gestoria

L'amplitud de serveis que oferim als clients podem resumir-los en unes actuacions habituals.

Per a noves empreses

 • Obertura, Canvi de nom, trasllat, ampliació....
 • Permisos d'obres, Projectes tècnics, memòries, plànols...
 • Alta censal a Hisenda (IAE, Obligacions...)
 • Obtenció TIF
 • Legalització reformes

Assumptes generals

 • Redacció contractes mercantils
 • Atenció requeriments als diferents organismes públics
 • Sol·licitud de certificats a Hisenda
 • Modificacions i baixes censals a Hisenda

Jurídic

 • Certificats de tot tipus (naixement, matrimoni, defunció,...)
 • Certificat d'antecedents penals
 • Certificats darreres voluntats
 • Tramitació, liquidació i registre escriptures
 • Assessoria en donacions i successions
 • Redacció de Testaments